Integritetspolicy

För oss på OnDeMove AB betyder trygghet mycket. Inte bara tryggheten i att du ska kunna bära våra hörhjälpmedel, utan även att du som konsument ska känna dig trygg i de möten du har med oss och att du förstår varför vi hanterar dina personuppgifter. Vi arbetar ständigt med att förbättra din kundupplevelse och vår hantering av dina personuppgifter är en del i det.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller för all kontakt du har med oss, såsom vid köp i vår webbshop besök på vår hemsida och vid kontakt med vår kundservice.

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

OnDeMove AB (org.nr 559018-6473) Fiskaregatan 17 302 90 Halmstad, Sverige, är personuppgiftsansvarig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med de gällande bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en enskild fysisk person definieras som personuppgift. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik etc. Även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till en enskild person. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning osv.

När hanterar vi personuppgifter om dig?

Vi hanterar och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig som konsument och leverera de produkter du köper men även när du kontaktar vår kundservice. Vi använder även dina personuppgifter för att skapa en bättre upplevelse när du besöker vår hemsida och ge dig inspiration och nyheter samt för att informera dig om ditt eventuella konto. Dessutom behandlar vi personuppgifter när du deltar i våra events, tävlingar eller för andra marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter. Vi hanterar bara de personuppgifter som behövs för att på bästa sätt bemöta dig som konsument

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du handlar av oss
När du handlar hörhjälpmedel av oss kommer vi behöva hantera dina personuppgifter för exempelvis betalning, leverans av varor eller kundserviceärenden. Nedanstående personuppgifter samlar vi in och hanterar i samband med detta:

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (te x adress, e-post, telefonnummer)
• Orderinformation, såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris och köphistorik.
• Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

När du kontaktar oss
När du kontaktar vår kundservice sparar vi dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundservice via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Vi sparar även nödvändig information från klagomål och reklamationer som kan hjälpa oss att förbättra våra produkter. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning. Nedan hittar du en förteckning över de personuppgifter som kan komma att behandlas:

• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress

När du använder vårt kontaktformulär på webbsidan:
All data går alltid till oss direkt och ej via tredje part. Det lagras i vårt CRM-system.

När du besöker vår webbsida
När du besöker vår webbsida använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. Du hittar mer information om hur cookies fungerar och hur vi hanterar dem nedan.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar och behandlar dina personuppgifter i syfte att:

• Hantera dina beställningar och köp
• Administrera ditt konto i vår webbshop
• Ge dig anpassad information, förmåner och erbjudanden samt en personlig upplevelse av vår webbshop
• Göra det möjligt att följa köphistorik
• Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningssätt och betalningshistorik
• För att kunna kommunicera med deltagare som deltar i en tävling eller ett event
• Utse vinnare och förmedla vinster
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen
• För att kunna kommunicera och hantera kundserviceärenden

Hur länge sparar vi dina uppgifter

När du handlar av oss eller kontaktar vår kundservice sparar vi dina personuppgifter så länge det behövs för ändamålet. Vissa uppgifter på t.ex. fakturan eller kvittot kan endast raderas i enlighet med bokföringslagen.

Vid deltagande i någon av våra tävlingar eller event sparas uppgifterna så länge som behövs för att genomföra tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering).

För att radera dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade, se nedan dina rättigheter och val.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

OnDeMove AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller till offentliga myndigheter, om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna. OnDeMove AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. OnDeMove AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring, eller skada av dina personuppgifter. Alla personuppgifter sparas i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg.

Dina rättigheter och val

OnDeMove AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs vilka rättigheter du har kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att radera, rätta, avidentifiera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vänligen kontakta oss om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet.

Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för OnDeMove AB som väger tyngre.
• Du invänder mot behandling av direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
• Personuppgifterna har samlats in från en minderårig som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt att neka till direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler.

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att i ett strukturerat format få en kopia på de personuppgifter du har tillhandahållit oss. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, till exempel ett avtal med dig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ändringar i integritetspolicyn

OnDeMove AB kan behöva göra ändringar i integritetspolicyn för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta på vår webbplats eller via e-post, i de fall du har angivit det. Exempel på väsentliga ändringar är ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.

Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss gällande vår behandling av dina personuppgifter, om du vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m.

OnDeMove AB
Fiskaregatan 17
302 91 Halmstad
035-777 18 01
info@ondemove.se

Ring till oss:

Växeln är öppen mellan 08:00 till 16:00 måndag till fredag

Skicka in din fråga:

Fyll i formuläret

4 + 4 =

This site is registered on wpml.org as a development site.